Πληροφορίες/About

Βασικός στόχος του έργου DHARE (Directory of Hellenic Academic and Research Entities) είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Εθνικού Καταλόγου Οντοτήτων Επιστήμης και Έρευνας (Ε.Κ.Ο.Ε.Ε.) μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατός ο μονοσήμαντος προσδιορισμός των αντίστοιχων οντοτήτων. Πιο συγκεκριμένα: Οντοτήτων Ατόμου (Ο.Α., π.χ. μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.) και Οντοτήτων Οργανισμού (Ο.Ο., π.χ. Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων/Ινστιτούτων, κ.λπ.).

Additional information