Συχνές ερωτήσεις

 

 

Ποιός είναι ο κύριος στόχος της δράσης DHARE;

Κύριο στόχο αποτελεί ο μονοσήμαντος (δηλ. με έναν και μοναδικό τρόπο) προσδιορισμός του κάθε ενός ακαδημαϊκού ή/και ερευνητή, καθώς επίσης και του κάθε ενός φορέα/οργανισμού διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας στη χώρα. Για παράδειγμα, κάθε φορά που κάποιος επιθυμεί να αναφερθεί σε συγκεκριμένο συγγραφέα επιστημονικών συγγραμμάτων αυτό να γίνεται με τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού ο οποίος θα προσδιορίζει τον συγκεκριμένο ερευνητή, χωρίς ασάφεια. Ασάφεια μπορεί να αποτελούν το ενδεχόμενο ύπαρξης συνωνυμίας με κάποιον άλλο ερευνητή, ή ακόμη οι περισσότεροι του ενός τρόποι αναγραφής του ονόματος του συγκεκριμένου ερευνητή σε διάφορες δημοσιεύσεις του (π.χ.: "Ιωάννης Χρηστίδης", "Ι.Α. Χρηστίδης", "John Christides", "I. Hristidis", κλπ.)

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Τι σημαίνει το όνομα DHARE;

D.H.A.R.E. = Directory of Hellenic Academic and Research Entities, στα Ελληνικά: "Εθνικός Κατάλογος Οντοτήτων Επιστήμης και Έρευνας". Στην πράξη, κάθε αναφορά στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνεται λέγοντας/γράφοντας: "εθνικός κατάλογος DHARE".

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Τι ονομάζεται οντότητα επιστήμης και έρευνας (ΟΕΕ);

Οντότητα επιστήμης και έρευνας (ΟΕΕ) μπορεί να συνιστά ένας επιστήμονας/ερευνητής, ή ένας φορέας/οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στην προαγωγή της έρευνας. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για οντότητα ατόμου (ΟΑ), ενώ στη δεύτερη για οντότητα οργανισμού (ΟΟ). Παραδείγματα οντοτήτων ατόμου (ΟΑ) συνιστούν τα μέλη του εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή/και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι επιστήμονες/ερευνητές των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, κ.ο.κ. Παραδείγματα οντοτήτων οργανισμού (ΟΟ) συνιστούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα, κλπ.

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Ένας ερευνητής (οντότητα ατόμου, ΟΑ) είναι απαραίτητο να εργάζεται/εντάσσεται σε έναν φορέα/οργανισμό που διεξάγει έρευνα (οντότητα οργανισμού, ΟΟ);

Όχι. Έρευνα μπορεί κάλλιστα να διεξάγει (π.χ.) ένας καθηγητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος δημοσιεύει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (από μόνος του, ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές). Σε αυτήν την περίπτωση, φορέας/εργοδότης του εν λόγω ερευνητή είναι ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκλειστικό αντικείμενο του οποίου είναι η εκπαίδευση, όχι η έρευνα. Κατά συνέπεια, έχουμε να κάνουμε με έναν ερευνητή (οντότητα ατόμου, ΟΑ) ο οποίος κωδικοποιείται στον εθνικό κατάλογο DHARE, ενώ ο εργασιακός του χώρος (φορέας/οργανισμός) δεν κωδικοποιείται τη στιγμή κατά την οποία ο τελευταίος δεν συνιστά περίπτωση οντότητας οργανισμού (ΟΟ) για τον εθνικό κατάλογο.

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Οντότητα ατόμου (ΟΑ) στον εθνικό κατάλογο DHARE συνιστά κάποιος ο οποίος δημοσιεύει ή συνδημοσιεύει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή/και επιστημονικά βιβλία;

Ακριβώς. Μάλιστα, εκεί ακριβώς έγκειται η αναγκαιότητα του μονοσήμαντου προσδιορισμού του, ως οντότητα. Ο εν λόγω ερευνητής χρειάζεται να μπορεί να διακρίνεται με μοναδικό τρόπο από όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ερευνητών (οντότητες ατόμου, ΟΑ) οι οποίοι επίσης δημοσιεύουν ερευνητικές εργασίες, και όχι μόνον: ερευνητών οι οποίοι προβαίνουν σε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα, σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς/διεθνείς φορείς, κ.λ.π.

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Μονοσήμαντος προσδιορισμός των οντοτήτων επιστήμης και έρευνας: μα αυτό δεν γίνεται ήδη με τη χρήση των ονομάτων των ερευνητών (οντότητες ατόμου, ΟΑ), σε συνδυασμό με επιπλέον στοιχεία (π.χ. διεύθυνση email), και με τα ονόματα των ερευνητικών οργανισμών/ινστιτούτων (οντότητες οργανισμού, ΟΑ); Ποιός ο λόγος να χρησιμοποιείται ένας, ακόμη, κωδικός;

Τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος περιπτώσεις όπως: (α) η ύπαρξη συνωνυμιών, (β) η μεταβολή στο επίθετο ενός ερευνητή, π.χ. μετά από γάμο, (γ) διαφοροποιήσεις στην αναγραφή του ονόματος του ερευνητή από δημοσίευση σε δημοσίευση, στην Ελληνική και σε ξένες γλώσσες (π.χ. "Κώστας Χρηστίδης", "Κωνσταντίνος Χρηστίδης", "Κ. Χρηστίδης", "Κ.Α. Χρηστίδης", "K. Christides", "C. Christidis", (δ) η μετονομασία ή οι διάφορες παραλλαγές στην ονομασία ενός οργανισμού/ινστιτούτου έρευνας, π.χ. "Πανεπιστήμιο Αθηνών", "Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμια Αθηνών", "Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών", "Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο", "Athens University", "University of Athens", "National Kapodistrian University of Athens", "National and Kapodistrian University of Athens", κλπ., κλπ.

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Οι οντότητες επιστήμης και έρευνας (ΟΕΕ), προσδιορίζονται μοναδικά σε διεθνές επίπεδο;

Η μοναδικότητα στον προσδιορισμό οντοτήτων (προσώπων, ιδρυμάτων, οργανισμών, κλπ.) συνιστά πέρα από κάθε αμφιβολία μία διεθνώς διαπιστωμένη ανάγκη. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που στοχεύουν στην υλοποίηση του εν λόγω μονοσήμαντου προσδιορισμού ακαδημαϊκών και ερευνητικών οντοτήτων, έργα τα οποία έχουν αναληφθεί από ακαδημαϊκά ιδρύματα ή/και φορείς σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο (π.χ. DAI, MIMAS Names), και από εταιρείες (π.χ. Thomson, Scopus, ORCID). Σημαντική εξέλιξη συνιστά η διαμόρφωση διεθνών προτύπων όσον αφορά στο μονοσήμαντο του προσδιορισμού των συγγραφέων και της διακίνησης της σχετικής πληροφορίας από σύστημα σε σύστημα, ανεξάρτητα από εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα υπολογιστών (π.χ. MARCXML).

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Εφόσον μία Ελληνική οντότητα επιστήμης και έρευνας προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο σε διεθνές/παγκόσμιο επίπεδο, ποιός ο λόγος να προσδιορίζεται μοναδικά (με έναν επιπλέον κωδικό) ΚΑΙ σε εθνικό επίπεδο;

Η λειτουργία και συντήρηση ενός αξιόπιστου συστήματος μοναδικού προσδιορισμού των οντοτήτων επιστήμης και έρευνας (ΟΕΕ) δεν είναι απλή υπόθεση. Ο κόσμος των ΟΕΕ βρίσκεται σε μία διαρκή "κίνηση": άτομα (οντότητες ατόμου, ΟΑ) μεταβάλλουν την εργασιακή τους σχέση, αλλάζουν όνομα, καταργούν προηγούμενες διευθύνσεις email ή/και αριθμούς τηλεφώνων και αποκτούν νέες/ους, οργανισμοί (οντότητες οργανισμού, ΟΟ) ιδρύονται, καταργούνται, διασπώνται, συνενώνονται με άλλους, κ.ο.κ. Η διαρκής επικαιροποίηση ή/και επίβλεψη της σχετικής πληροφορίας σε διεθνές/παγκόσμιο επίπεδο είναι σχεδόν αδύνατη. Η μετάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στα ίδια τα άτομα (ΟΑ) και εκπροσώπους οργανισμών ΟΟ ώστε να διατηρείται πάντα επίκαιρη η συγκεκριμένη πληροφορία μέσω του διαδικτύου δεν αποτελεί λύση: υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων/ερευνητών (ΟΑ) οι οποίοι χρειάζονται τη συνδρομή ενός ειδικού για τη διεκπεραίωση αυτού του είδους των ενεργειών μέσω υπολογιστή στο διαδίκτυο, περιπτώσεις επιστημόνων/ερευνητών οι οποίοι δεν βρίσκονται, πλέον, στη ζωή, κλπ.

Τονίζεται ότι η ύπαρξη ενός εθνικού καταλόγου ο οποίος να προσδιορίζει τις οντότητες επιστήμης και έρευνας με μοναδικό τρόπο και η αντιστοίχιση, με επίσης μοναδικό τρόπο, του περιεχομένου του προς/από αντίστοιχες διεθνείς υπηρεσίες και εφαρμογές αποτελεί την πλέον ρεαλιστική και παραγωγική λύση. Επίσης, η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο θα καταστήσει δυνατή τη χάραξη εθνικών στρατηγικών επί του θέματος και επιπλέον θα διασφαλίζει την αξιοπιστία της σχετικής πληροφορίας από εσκεμμένες ή όχι λανθασμένες καταχωρήσεις, για παράδειγμα: περιπτώσεις όπου ένας ερευνητής δηλώνει την ύπαρξη εργασιακής σχέσης με ακαδημαϊκό/ερευνητικό φορέα τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια.

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα του παραπάνω (8), ποιός θα αναλάβει την ευθύνη του έργου της επίβλεψης και του συντονισμού της ενημέρωσης του περιεχομένου του εθνικού καταλόγου στην Ελλάδα;

Την ευθύνη του έργου της επίβλεψης και του συντονισμού των διαδικασιών ενημέρωσης του περιεχομένου του εθνικού καταλόγου DHARE πρόκειται να αναλάβουν κυρίως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Πιο συγκεκριμένα, όταν η υπηρεσία DHARE τεθεί σε πλήρη λειτουργία, κάθε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη θα ορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του προσωπικού της σε ρόλο αρμόδιου χειριστή (Α/Χ) της υπηρεσίας του εθνικού καταλόγου DHARE. Ο κάθε ένας αρμόδιος χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να συντηρεί προφίλ επιστημόνων/ερευνητών (οντότητες ατόμου, ΟΑ) στον εθνικό κατάλογο. Επίσης, θα μπορεί να διεκπεραιώνει εργασίες ελέγχου της πληρότητας και της ακεραιότητας των καταχωρημένων δεδομένων που αφορούν στον αντίστοιχο οργανισμό/ακαδημαϊκό ίδρυμα/ερευνητικό κέντρο και να αναλαμβάνει δράση κάθε φορά που διαπιστώνονται περιπτώσεις παραβίασης της πληρότητας του περιεχομένου του εθνικού καταλόγου, όπως για παράδειγμα: δύο διακριτές καταχωρήσεις οντότητας ατόμου (ΟΑ) οι οποίες αναφέρονται επί της ουσίας στον ίδιο επιστήμονα/ερευνητή. Είναι προφανές ότι, για όλους αυτούς τους λόγους, οι αρμόδιοι χειριστές θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία/συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης του εθνικού καταλόγου DHARE. Βασική τους αρμοδιότητα θα είναι η επικοινωνία/συνεργασία της υπηρεσίας του εθνικού καταλόγου DHARE με τους χρήστες της.

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Γιατί οι ακαδημαϊκές (και όχι μόνον) βιβλιοθήκες σε ρόλο αρμόδιου χειριστή και όχι αυτή καθεαυτή η (διευρυμένη) υπηρεσία του εθνικού καταλόγου DHARE;

Ο εθνικός κατάλογος DHARE συνιστά υπηρεσία-αναφορά στην οποία πρόκειται να αποτείνονται οι κάθε είδους εφαρμογές/υπηρεσίες που διαχειρίζονται εξειδικευμένη πληροφορία σε σχέση με τις Ελληνικές οντότητες επιστήμης και έρευνας. Η διαχείριση του περιεχομένου του εθνικού καταλόγου είναι λογικό να γίνεται από την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, τον καθ' ύλην αρμόδιο φορέα διαχείρισης της πληροφορίας στο σύγχρονο ακαδημαϊκό/ερευνητικό περιβάλλον. Η παρεμβολή ενδιάμεσων παραγόντων θα προκαλούσε δυσκολίες και καθυστερήσεις με αποτέλεσμα η υπηρεσία να καταστεί αντιπαραγωγική. Επιπλέον, η διαπίστωση της ανάγκης για την ύπαρξη εθνικής υπηρεσίας για το μονοσήμαντο προσδιορισμό των Ελληνικών οντοτήτων επιστήμης και έρευνας συνιστά προϊόν σύλληψης και υλοποιείται σήμερα ως δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Ποιος θα αναλάβει να επικαιροποιήσει τις μεταφράσεις και τις παραλλαγές ονόματος των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι.;

Ο χειριστής του εκάστοτε ιδρύματος που θα οριστεί από το ίδιο το Ίδρυμα/οντότητα οργανισμού.

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

Θα υποστηρίζονται ιεραρχικές συσχετίσεις μεταξύ ιδρυμάτων και σχολών ή τμημάτων; Πώς θα εκφράζονται αυτού του είδους οι συσχετίσεις;

Δεν θα υπάρχουν ιεραρχικές συσχετίσεις. Θα υπάρχουν ωστόσο οριζόντιες συσχετίσεις. Δηλαδή δεν θα υπάρχει σχέση πατέρα-παιδιού μεταξύ ενός ιδρύματος και μίας σχολής ή ενός τμήματος. Οι σχολές, τα τμήματα, τα εργαστήρια, κ.λπ. θα αναπαριστώνται ως οργανικές μονάδες με ένα σχήμα δύο επιμέρους συνθετικών στην ονομασία τους μέσω του οποίου θα μπορεί να υποστηρίζεται ευέλικτα η όποια πολιτική την οποία θα επιλέγει να εφαρμόζει ο χρήστης/ χειριστής της ΟΟ. Για παράδειγμα, ο τελευταίος θα μπορεί να δηλώνει ως ετικέτα-πρώτο συνθετικό το όνομα της σχολής μιας ΟΟ τύπου ΑΕΙ (π.χ. Σχολή Θετικών Επιστημών) και ως δεύτερο συνθετικό της ονομασίας της οργανικής μονάδας θα μπορεί να δηλώνει το όνομα ενός τμήματος (π.χ. Μαθηματικό Τμήμα).

Επιστροφή στο πάνω μέρος της σελίδας

 

Additional information